Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en verwante technologie. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij en derden je internetgedrag. Op onze website en die van derden. Waarom? Zodat wij en derden je relevante advertenties kunnen laten zien. - Meer info - Verbergen

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden


 1. Algemeen

Uw contractpartner voor alle transacties in het kader van dit online-aanbod is Ditoga B.V. (Kamer van Koophandel 64538699), hierna te noemen "shirt.express".

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van shirt.express aan de klant geschieden op basis van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Eventuele hiermee strijdige of afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien shirt.express deze schriftelijk heeft aanvaard.


 1. Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

  1. shirt.express is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in shirt.express aangeboden artikelen en afbeeldingen en de vormgeving van de shop.

  2. Voor de in een „ shirt.express “ aangeboden afbeeldingen alsmede de reclame voor de aangeboden artikelen is uitsluitend de ontwerper zelf verantwoordelijk. shirt.express kan uitdrukkelijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor de betreffende afbeeldingen, voor zover deze niet overeenkomen met de regelingen van deze algemene handelsvoorwaarden.  


 1. Koopovereenkomst

  1. De op de website van shirt.express  vermelde producten zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij shirt.express te bestellen.

  2. Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren.


Daarop stuurt shirt.express de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij .shirt.express is binnengekomen. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer .shirt.express het bestelde product naar de klant heeft verzonden en dit verzenden met een tweede e-mail (verzendbevestiging) aan de klant bevestigt.


De details van de bestelling kunnen tevens online onder shirt.express in het gebruikersprofiel onder „Bestellingen“ worden bekeken.

 1. Het is voor shirt.express als platformaanbieder niet mogelijk bij alle door klanten of designers gemaakte afbeeldingen te controleren of de betreffende afbeeldingen inbreuk maken op bestaande (eigendoms)rechten. shirt.express heeft het recht om binnengekomen bestellingen te weigeren, indien in het kader van het bestelproces bekend wordt of de verdenking ontstaat, dat een afbeelding de rechten van derden of dat wettelijke voorschriften worden geschonden.

 2. Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat shirt.express zelf tijdig en volledig door leveranciers wordt beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval wanneer shirt.express verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer shirt.express nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.


 1. Levering/verzending

  1. Het bestelde wordt zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen 3 weken nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen aangeboden aan een expediteur ter verzending aan de klant. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door shirt.express uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.

  2. Informatie over levertermijnen en kosten voor levering binnen en buiten Nederland worden gegeven op shirt.express.

  3. De levering wordt uitgevoerd door een door shirt.express gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.

  4. shirt.express is niet verantwoordelijk voor een vertraagde levering waarvan de oorzaak ligt bij de expediteur.


 1. Prijzen

  1. Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld.  

  2. Voor klanten van buiten de EU zijn alle aangeboden prijzen nettoprijzen. Indien overeenkomstig wettelijke bepalingen in het land van de ontvanger BTW moet worden betaald, moet dit bij ontvangst van de levering extra worden betaald. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra dient te betalen.

  3. De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk zijn van de waarde van de bestelling en afleveradres. Actuele verzendkosten worden gegeven op de website van shirt.express.

  4. Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan door de klant.


 1. Betaling

  1. De betaling geschiedt naar wens van de klant per credit card, vooruitbetaling of IDEAL. shirt.express behoudt het recht de keuzemogelijkheden van de betaalwijzen waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van bestelwaarde, verzendgebied of andere zakelijke criteria te beperken of aan te passen.  

  2. Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door shirt.express, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om shirt.express of de door shirt.express met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.

  3. shirt.express heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden:


 1. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft shirt.express het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.


  1. Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van shirt.express pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

 1. De klant gaat ermee akkoord dat hij uitsluitend digitale facturen ontvangt. De facturen worden aan de klant in pdf-formaat per e-mail ter beschikking gesteld.


 1. Eigendomsvoorbehoud

  1. De producten blijven eigendom van shirt.express totdat alle openstaande vorderingen aan shirt.express zijn voldaan.  

  2. De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.


 1. Garantie

  1. Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. shirt.express kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.

  2. Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.

  3. Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal shirt.express tevens de portokosten voor haar rekening nemen.

  4. Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan shirt.express niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.

  5. De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 6 maanden vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen.


 1. Beperking van de aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van shirt.express is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. De hoogte van de schade die te vergoeden is door shirt.express is gemaximeerd to het bedrag van de betreffende transactie.

  2. Voor zover de aansprakelijkheid van shirt.express in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employés, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van shirt.express.


 1. Informatie over het herroepingsrecht van de consument

Herroepingsrecht

 1. Klanten hebben het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Klanten hebben na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Klanten krijgen dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van het huis van de klant naar de webwinkel zijn voor rekening van de klant. Indien klanten gebruik maken van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan T-a-day geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunnen klanten contact opnemen via retour@shirt.express. T-a-day zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.


Gevolgen van de herroeping

 1. Wanneer een klant de overeenkomst herroept, restitueert shirt.express de aanschafkosten inclusief de leveringskosten van de betreffende zending (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de mogelijke keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat shirt.express op de hoogte is gesteld van het besluit de overeenkomst te herroepen maar in ieder geval niet voordat de betreffende goederen in goede orde en conditie zijn geretourneerd en ontvangen door shirt.express.

Klanten dienen de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit is medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan shirt.express terug te zenden of te overhandigen. Klanten leven deze bepaling op juiste wijze na indien de goederen zijn terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Klanten zijn aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitzondering van herroepingsrecht

 1. Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de klant of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de klant.


 1. Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

  1. Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekst en/of afbeelding personalisatie), geeft de klant ten opzichte van shirt.express de verzekering dat op tekst, motief en/of afbeelding geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

  2. De klant zal shirt.express vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt shirt.express alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.


 1. Afwijkingen van vorm en van technische aard

shirt.express behoudt zich uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.


 1. Bescherming van gegevens

shirt.express gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mailadres, postadres, betalingsgegevens) worden door shirt.express gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door shirt.express vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die shirt.express van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.


 1. Bevoegde rechtbank – plaats van uitvoering - rechtskeuze

  1. Plaats van uitvoering voor alle leveringen is de vestiging van shirt.express in Afferden (Lb).

  2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam

  3. De overeenkomst die is gesloten overeenkomstig de regelingen als vastgelegd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Staat der Nederlanden.

  4. In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn, of in strijd zijn met de wettelijke regelingen, blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeldig.